Общи условия за имейл маркетинг от TheSmartmailing.com

Ползването на уеб сайта TheSmartmailing.com е обвързано с приемането на настоящите условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля не ползвайте и не посещавайте този сайт.
1. Общи положения
Тhesmartmailing.com предоставя на потребителите следните услуги, помощ със събирането на клиентски имейл адреси, организирането и изпращането на професионално изглеждащиимейл кампании, предоставяне на статистически резултати за всяка кампания, администриране на клиентски списъци и информация, наричани по-нататък за за краткост „услугите“.TheSmartmailing.com предоставя услугите при условията описани по-долу.
Условията могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите.TheSmartmailing.com не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.При използване услугите на TheSmartmailing.com потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия. Потребителят се съгласява с условията за използване услугите на TheSmartmailing.com с влизането си на сайта на TheSmartmailing.com и се счита, че е запознат с условията, приема ги и се задължава да ги спазва.

2. Описание на услугите
Имейл маркетинг: TheSmartmailing.com позволява на крайния потребител да изпраща електронни съобщения, които съдържат богато медийно съдържание, включително, но не само, снимки, видео, музика, звукови клипове и други аудио-визуални и / или интерактивни функции. Потребителят разбира и приема обстоятелството, че услугите се предоставят “въввида, в който са” и това, че TheSmartmailing.com не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) На услугите.TheSmartmailing.com само предоставя услугите и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

3. Задължения на крайните потребители
Осъществявайки достъп, използване и / или регистриране за услугите, потребителите се съгласяват да: а) предоставят вярна, точна, пълна и актуална информация за потребителя, според изискванията на TheSmartmailing.com; б) своевременно и редовно да актуализират потребителски данни, за да запази тяхната точност и пълнота. В случай на предоставяна на невярна, неточна, непълна информация от страна на крайния потребител, TheSmartmailing.com си запазва правото да преустанови или прекрати вашия абонаментен план и да откаже всяко настоящо или бъдещо ползване на услугите, изцяло или частично, от вас.

4. Защита данните на крайните потребители
TheSmartmailing.com гарантира на клиентите си, че техните данни и техните майлинг листи няма да се използват или предоставят под никаква форма и начин на трети лица и фирми, или от персонала и собствениците наTheSmartmailing.com. TheSmartmailing.com си запазва правото да използва ip адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

5. Достъп, потребителско име и парола
Потребителят получава желаните от него потребителско име и парола и достъп до услугите на TheSmartmailing.com, след като извърши процеса на регистрация. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно TheSmartmailing.com за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността ; да прекратява достъпа до услугите (log off) в края на всяка сесия (след използването им). В случай на загубване (забравяне) на паролата, TheSmartmailing.com ще генерира автоматично нови на регистрираната от потребителя електронна поща през системата за регистрация. TheSmartmailing.com не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.
6. Поведение на крайния потребител
Потребителите на услугите разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък“съдържание”), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това съдържание. Потребителят, ползващ услугата е изцяло отговорен за изпращаното по електронна поща или предавано по друг начин чрез услугата съдържание. TheSmartmailing.com контролира съдържанието, изпращано и разпространявано чрез услугите, но не гарантира точността, целостта, верността или характера на това съдържание. Използвайки услугите, потребителят може да срещне съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелстваTheSmartmailing.com няма да отговаря за каквото и да е съдържание, създадено от потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез услугите.
Потребителят се съгласява да не използва услугите наTheSmartmailing.com, за да:
– формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини ;
– причинява вреда на децата по какъвто и да е начин ;
– се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на TheSmartmailing.com, лидер на форум, указател или хост, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;
– да формулира, изпраща, или да предава по друг начин съдържание, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения занеразгласяване) ;
– да формулира, изпраща, или да предава по друг начин съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост (”права “) на която и да е страна.
– да нарушава нормалната работа на другите ползватели на услугата, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време ;
– да пречи за предоставяне на услугите или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с услугата ;
– да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони ;
7. Забрана за спам
Потребителите нямат право да изпращат имейли с невалидни “from” или “reply-to” имейл адреси. Всички имейл съобщения трябва да съдържат валидни имейли адреси и вие трябва да поддържате връзка с вашите клиенти след изпращането на допитвания от тяхна страна към вас. В това число се включват и молбите за отписване. Всички съобщения трябва да съдържат форма/връзка за автоматично отписване и упътвания, за да могат получателите да се отпишат от по всяко време. Услугите на TheSmartmailing,com не могат да се използват за изпращане на незаконни съобщения (спам) с лични или комерсиални цели. Списъкът с имейли на потенциални получатели се счита за законен, ако е създаден с изричното им съгласие. В случай на оплакване отправено къмTheSmartmailing,com, за получен имейл без предварително дадено съгласие за това, си запазваме правото да предприемем мерки за решаване на проблема. Мерките могат да включват предупреждение, прилагане на ограничения на Вашия профил или тотално прекратяване на абонаментния план.
8. Плащане
Крайният потребител се съгласява да плаща за услугата на време. Няма да има връщане на пари при затваряне на профил в последствие на нарушение на правилата на ползване. Закъснели плащания ще се облагат с законовата лихва за забава. Ако не се получи пълно разплащане в рамките на 14 дни от дата определена в сключен за целта договор, бъдещи услуги могат да бъдат отказани или настоящи услуги могат да бъдат прекратени.
9. Разни
9.1. TheSmartmailing.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.
9.2. TheSmartmailing.com си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
9.3. TheSmartmailing.com си запазва правото да редактира изпратен материал, с оглед недопускане на граматически, смислови и др. Грешки.
Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на TheSmartmailing.com, както и за запазените търговски марки, отговорност носят единственорекламодателите.
9.4. TheSmartmailing.com си запазва правото да добавя ред с допълнително съобщение, като например: “powered byTheSmartmailing.com”” или подобно в своята същност послание, в долния край на всеки имейл, изпратен, използвайки услугите, освен ако не е уговорено друго с крайния потребител. Такова съобщение трябва да включва и линк към някоя от страниците на уебсайта наTheSmartmailing.com.